Infokeskus
Turuülevaated
Kinnisvara statistika
Kasulikud lingid
Õppimisvõimalused
Tööpakkumised
Koolitused
Atesteerimised
Artiklid
Foorum
 

Jata soov

KoduKauniks

Soovid kinnisvara myya?

Spordimaailm

Artikkel  « tagasi
Ehitusjärgus maja tasub kindlustada
12. oktoober 2005
Äripäev
Hille Karm
Ergo Kindlustuse suhtekorraldusjuht

Ehituse koguriskikindlustusega ehk lühidalt ehituskindlustusega on võimalik kindlustada püstitamisjärgus hoonet. Kindlustuslepingu saab sõlmida siis, kui on olemas ehitusprojekt ja ehitusluba (üksnes väikeehitise puhul pole neid vaja) ning usaldusväärne ehitaja. Kindlustusleping on kohustuslik, kui hakatakse ehitama pangalaenu või liisinguga.

Kindlustusseltsile tulebki esitada sooviavaldus ja vastata kirjalikult riskihindamisküsimustikule. Küsimustikus tuleb kinnitada, et kõik load, nõusolekud ja projektid on olemas – ehitatakse seaduspäraselt. Vältimaks kindlustusriski suurenemist oskamatute töömeeste tõttu, soovib kindlustus, et hoonet ehitaks registreeritud ehitaja. Mõnigi kord tahab kindlustusvõtja odavama ja paraku oskamatu tööjõuga hakkama saada. Kahjukäsitlejatel aga on igapäevaelust tuua näiteid, kus näiline kokkuhoid võib hoopis halba teha. Nii on küttekollete oskamatu ehitamine olnud tulekahju põhjuseks.

Ehitusjärgus maja kindlustamisel lähtutakse kindlustussumma valimisel kahjuks tihti ainult pangalaenu suurusest või vaid majakarbi maksumusest, jättes tähelepanuta asjaolu, et edasi ehitades hoone maksumus suureneb. Nii aga võib tegemist olla alakindlustusega, st valmishoone on kindlustatud tegelikust väärtusest madalamalt. Seetõttu tuleks võtta kindlustussummaks maja lõplik ehitusmaksumus.

Kui valmis ja kodukindlustuslepinguga kindlustatud hoones alustatakse ümber- või juurdeehitust, tuleb sellest teavitada kindlustuslepingu teist poolt, kindlustusseltsi. Kindlustusselts nõuab teavitamist seetõttu, et ehitamine võib kindlustusriski suurendada, kindlustusjuhtumi toimumine muutub tõenäolisemaks ja selle tagajärjel tekkinud kahju võib tulla suurem. Teatada tuleb, mis liiki/laadi ehitust on alustatud, kui kaua see kestab ja kes on ehitajad.

Selle teabe põhjal vaatab kindlustusvõtja lepingu üle ja kui vaja, viib kehtiva lepingu vastavusse muutunud olukorraga. Näiteks võidakse ehituse ajaks tõsta kindlustusmakset või ajutiselt suurendada omavastutust. Mõnikord vähendatakse kindlustuskaitset – nii ei kehti katuse tegemise ajal kindlustuskaitse loodusjõudude vastu.

Kui on alustatud väga riskiohtlikke ehitustöid – hoone osaline lammutamine või põhjalik uuendamine –, siis on kindlustusseltsil õigus leping üles öelda. Sel juhul on võimalik saada kindlustuskaitse ehituskindlustusega, nagu uue hoone ehitamise järgus.

Sõltuvalt ehitustööst, selle tegemise ajast ja tegijast võib kindlustusselts sellest teatamise ka lihtsalt tänuga teadmiseks võtta, ilma et kehtivas lepingus midagi muudetaks. Kui kindlustusvõtja teatamiskohustuse rikkumise ja kindlustusjuhtumi tekkimise vahel on põhjuslik seos, on kindlustusandjal õigus jätta täitmata oma hüvitamiskohustus.

Igaks ehitusetapiks leidub sobilik kindlustusliik
kindlustada saab nii majakarpi kui ka üürikorterit

Kodukindlustusleping: saab sõlmida siis, kui hoone välisseinad on püsti, katus olemas, aknad ja välisuksed ees, majakarp on valmis. Kui aga enne on sõlmitud ehituskindlustus, siis kaitseb see ehitist kuni lõpliku valmimiseni. Kodukindlustuse puhul on sõltuvalt ehitise valmidusastmest võimalik valida mitme kindlustusvariandi vahel: tuli, vesi, loodusjõud, vandalism. Neist tulekindlustus on kohustuslik.

Tsiviilvastutuskindlustus: saab valida täiendavalt kodukindlustusele. See kaitseb, kui kindlustusvõtjana olete tekitanud kindlustusobjekti valdamisel õigusvastaselt kahju kolmandale isikule.

Koguriskikindlustus: saab valida, kui hoone on juba täiesti valmis. Kodukindlustusele on iseloomulik, et kui juhtunu ei vasta kindlustustingimustes täpselt määratletud ootamatule ja ettenägematule sündmusele, siis pole tegemist kindlustusjuhtumiga. Kodu koguriskikindlustuse puhul aga pole kindlustusjuhtum kindlustustingimustes täpselt määratletud. Tingimustes on kirjas välistused, mille korral hüvitist ei maksta. Kõik, mis ei ole välistatud, on kindlustusega kaitstud. Kodukindlustusega näiteks hüvitatakse veeavarii puhul veest tekkinud kahju, ei hüvitata aga torustiku kahju, millest veekahju alguse sai. Kodu koguriskikindlustuses hüvitatakse nii veest tekkinud kahju kui ka torustiku parandamise kulu, kui kahju põhjus pole kindlustustingimustes välistusena kirja pandud.

Ajutise elukoha üürikulude kaitse: saab täiendavalt osta juba valmis majas, et kindlustada kodune vara: mööbel, kodutehnika, rõivad, raamatud jms.

Allikas: Hille Karm