Trüki   
Kasutustingimused

www.kinnisvaraturg.ee lehekülje kasutaja peab nõustuma alljärgnevate kasutustingimustega (edaspidi Tingimused). Tingimused on koostatud lähtuvalt Eesti Vabariigi seadustest ning kõik Lehekülje kasutamisest tulevad õiguslikud vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seaduste alusel.

Tingimuste eesmärk
 • Käesolevad Tingimused reguleerivad www.kinnisvaraturg.ee (edaspidi Lehekülg) kasutajate (edaspidi Kasutajad) ja Lehekülje omaniku Kinnisvaraturg OÜ (edaspidi Kinnisvaraturg) vahelisi õigussuhteid. Kasutajaid ja Kinnisvaraturgu nimetatakse edaspidi koos Poolteks.
 • Tingimuste alusel pakub Kinnisvaraturg Kasutajatele teenust, millega Kasutajad saavad teha Lehekülje kaudu pakkumisi ja pakkumise kutseid kinnisvaraobjektide müügiks, ostuks või üürimiseks (edaspidi Teenus).

Kasutaja kohustused

 • Kasutaja kohustub mitte kasutama Lehekülge ebaseaduslikeks tehinguteks või pettusteks.

 • Kasutaja kinnitab, et Teenuse kasutamisel tema poolt edastatud andmed ei ole eksitavad, ebatäpsed või väärad, ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seaduste ja muude õigusaktidega ega heade kommetega.

 • Kasutaja kohustub mitte kahjustama või häirima Lehekülje normaalset kasutamist ning vältima tahtlikku vigade esilekutsumist Lehekülje serveri või programmide töös.

 • Kasutaja kohustub hoidma Lehekülje kasutamiseks antud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, välja arvatud juhul, kui Kasutaja on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Teenuste kasutamisel.

 • Kasutaja kinnitab, et on kas vähemalt 18-aastane täielikult teovõimeline füüsiline isik või juriidiline isik, mille esindajal kõik volitused sellise juriidilise isiku eest ja nimel Lehekülje kasutamiseks, sellise juriidilise isiku nimel tegutsemiseks ning sellisele juriidilisele isikule kohustuste võtmiseks.

 • Kasutaja kohustub tasuma Teenuste eest vastavalt Kinnisvaraturu hinnakirjale, mis on kättesaadav aadressil http://www.kinnisvaraturg.ee/?c=abi&t=hinnakiri (edaspidi Hinnakiri).

Kinnisvaraturu õigused ja kohustused

 • Kui Kasutaja ei täida kohaselt Tingimuste järgseid kohustusi, on Kinnisvaraturg õigustatud piirama või tühistama Kasutaja Lehekülje kasutamisõiguse.

 • Kinnisvaraturg on igal ajal õigustatud Lehekülje ja Teenuste arengu huvides Tingimusi ja Hinnakirja ühepoolselt muutma ning täiendama, teavitades seejärel sellest koheselt Kasutajat e-maili või Lehekülje vahendusel.

 • Kinnisvaraturg on igal ajal õigustatud jälgima Leheküljel toimuvat tegevust, sealhulgas jälgima Kasutajate poolt tehtavaid pakkumisi.

 • Kinnisvaraturg on igal ajal õigustatud eemaldama Leheküljelt selle kasutajate poolt tehtud pakkumisi juhul, kui sellised pakkumised on vastuolus Tingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega.

Isikuandmete töötlemine

 • Isikuandmeteks loetakse käesolevates Tingimustes Kasutajat puudutavaid andmeid, mida Kasutaja sisestab registreerumisel.

 • Kinnisvaraturg kohustub mitte kasutama Kasutajalt registreerumisel saadud informatsiooni muudel eesmärkidel kui Teenuse osutamiseks. Kinnisvaraturg ei edasta sellist informatsiooni kolmandatele isikutele ning teeb kõik endast sõltuva, et see ei satuks muul viisil nende käsutusse või üldisesse kasutusse.

 • Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Kasutaja oma nõusolekut oma isikuandmete kasutamiseks Kinnisvaraturu poolt. Isikuandmete kasutamine toimub Tingimuste alusel ning kooskõlas Isikuandmete kaitse seadusega.

 • Isikuandmete töötlemise eest vastutab Kinnisvaraturu portaali juht Urmas Olt, aadressiga Kuremaa, Jõgeva vald.

 • Nõusolek on Kasutaja poolt igal ajal tagasi võetav, selleks tuleb saata e-mail aadressil info@kinnisvaraturg.ee. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

Poolte vastutus

 • Kasutajad kasutavad Lehekülge täielikult omal vastutusel. Kinnisvaraturg ei vastuta Kasutajate poolt Leheküljel tehtud pakkumiste seaduslikkuse, tõepärasuse ja kehtivuse eest ning muude Teenuste kasutamisest tulenevate Kasutajate kohustuste kohase täitmise eest.

 • Kinnisvaraturg ei vastuta Teenuse kaudu vahendatavate objektide kvaliteedi eest ega Teenuse vahendusel sõlmitavate lepingute täitmise eest.

Autoriõigus

 • Kõik Leheküljel sisalduv visuaalne info ja andmete kogud: tekst, graafika, logod, ikoonid, programmid ja andmebaasid on Kinnisvaraturu omand, mis on kaitstud Eesti ja rahvusvaheliste autoriõiguste seadustega.